REGULAMIN PARKINGU

§1
Teren parkingu stanowi integralną część Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie.
§2
1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego natomiast kończy się wraz z uiszczeniem opłaty parkingowej i wyjazdem z parkingu.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§3
1. Parking jest niestrzeżony, płatny.
2. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku.
3. Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
§4
1. Parking jest czynny w sezonie (24h/doba).
2. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe.
§5
1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/h.
§6
Wjeżdżając na teren Ośrodka Wypoczynkowego należy w recepcji obowiązkowo uiścić należną kwotę za parking wg cennika parkingu w recepcji.
§7
Cennik i regulamin parkingu są do wglądu u ochrony Ośrodka oraz w recepcji, dodatkowo cennik i regulamin są wywieszone przed wjazdem na parking. Regulamin i cennik dostępne są również na stronie internetowej www.bledzewo-osrodek.pl.
§8
Miejsca parkingowe są odpowiednio oznakowane.
§9
W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
§10
W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu jeśli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia korzystający z parkingu wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez właściciela Ośrodka Wypoczynkowego miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.
§11
Na terenie Parkingu Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie zabronione jest:
a. palenie i używanie otwartego ognia oraz spożycie alkoholu i zażywanie środków odurzających,
b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
c. tankowanie pojazdów,
d. pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem,
e. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
f. pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki,
g. prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody właściciela Ośrodka Wypoczynkowego,
h. na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu.
§12
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
§13
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do ochrony Ośrodka Wypoczynkowego
(tel. 665 940 331) lub recepcji (tel. 24 275 25 33).
§14
Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2016 roku.