REGULAMIN połowów

REGULAMIN

POŁOWÓW NA JEZIORZE BLEDZEWSKIM

 1. Łowisko obejmuje wody Jeziora Bledzewskiego, którego właścicielem jest podmiot prywatny.
 2. Łowisko nie jest kąpieliskiem w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Kąpiel w Jeziorze jest zakazana.
 3. Z łowiska mogą korzystać wyłącznie wędkarze posiadający rezerwację na pobyt w Ośrodku.
 4. Połów może odbywać się jedynie po wykupieniu licencji na wędkowanie, którą należy nabyć w Recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Bledzewo, według cen określonych w aktualnym cenniku.
 5. Połów jest dozwolony od świtu do zmierzchu.
 6. Licencja na wędkowanie jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim.
 7. Wraz z wykupieniem licencji na wędkowanie, wędkarz wyraża zgodę na ewentualne dokonanie kontroli licencji, zestawów, środka transportu i rzeczy osobistych w momencie podejrzenia złamania regulaminu łowiska.
 8. Posiadacz licencji, w razie kontroli, obowiązany jest przedstawić:
 9. licencję na wędkowanie,
 10. złowione ryby,
 11. sprzęt wędkarski,
 12. dowód osobisty.
 13. Osobami uprawnionymi do kontroli są: administrator Ośrodka, właściciel Ośrodka, osoby upoważnione przez właściciela Ośrodka lub administratora, służby ochrony terenu.
 14. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu administrator ośrodka ma prawo nałożyć na osobę obwinioną karę 500 zł, skonfiskować sprzęt wędkarski użyty do połowu ryb i dożywotnio pozbawić możliwości korzystania z łowiska w ośrodku w Bledzewie. Za kradzież ryb grozi postępowanie karne, w myśl art. 278 Kodeksu karnego.
 15. Połów może odbywać przy pomocy maksymalnie dwóch wędek jednocześnie lub jednej wędki przy metodzie spinningowej. W obecności osoby posiadającej licencję w ramach przysługującej jej liczby wędek oraz dobowego limitu ryb, mogą wędkować małoletnie dzieci do 14 roku życia.
 16. Dozwolony jest połów z łodzi lub ze specjalnie do tego celu wybudowanych kładek wędkarskich.
 17. Zabrania się połowu z przeciwległego brzegu Jeziora (nie dotyczy połowu z łodzi) oraz w okresie od 01.06 do 15.09 z pomostu, linii brzegowej Jeziora oraz przystani dla sprzętu pływającego.
 18. Zawody wędkarskie mogą się odbyć na Jeziorze Bledzewski po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i warunków z administratorem Ośrodka.
 19. Zawody wędkarskie odbywają się zawsze na żywej rybie. Podczas zawodów wędkarskich ogranicza się ilość zanęt pochodzenia roślinnego (specjalistycznych wędkarskich) do 2 kg w stanie suchym.
 20. Na łowisku zabrania się:
 21. prania oraz mycia w Jeziorze jakichkolwiek przedmiotów mogących zanieczyścić Jezioro,
 22. czyszczenia ryb, zarówno w linii brzegowej Jeziora, jak i na kładkach wędkarskich oraz wyrzucania odpadów do wody,
 23. samowolnego budowania oraz remontowania pomostów i stanowisk wędkarskich,
 24. nadmiernego zanęcania produktami kwaśniejącymi mającymi wpływ szkodliwy dla fauny i flory takimi jak: chleb, ziemniaki, kukurydza, makaron.
 25. wyciągania wędek z kładek w jezioro przy pomocy jakiegokolwiek sprzętu pływającego lub innych metod niż samodzielnie wykonywany zarzut,
 26. pozostawiania bez opieki na kładce wędek nie dłużej niż 10 minut. W razie konieczności opuszczenia na dłużej należy wyciągnąć wędki z wody i zabezpieczyć je przed możliwością wpadnięcia do jeziora,
 27. wynoszenia złowionych ryb poza obręb stanowiska przed zakończeniem wędkowania,
 28. wycinania, łamania drzew, krzewów oraz roślinności porastającej zbiornik oraz linię brzegową,
 29. rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi,
 30. głośnego zachowywania się,
 31. połowu pod wpływem alkoholi lub środków odurzających,
 32. palenia wyrobów tytoniowych na łódkach oraz kładkach wędkarskich
 33. Używanie plecionek jest dozwolone pod warunkiem zastosowania przyponu z żyłki o długości min. 10 cm i tylko na pomoście. We wszystkich innych miejscach używanie plecionek jest zabronione.
 34. Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:
 35. płoć – 15 cm,
 36. krąp- 15 cm, przy czym połów jest dozwolony bez możliwości zabierania ryby z łowiska,
 37. wzdręga- 18 cm,
 38. okoń- 20 cm ( 5 sztuk dziennie),
 39. kleń, pstrąg – 25 cm,
 40. leszcz, złoty karaś- 30 cm
 41. lin- 35 cm (2 sztuki dziennie), przy czym okres ochronny trwa od 01.01 do 30.06.
 42. szczupak- 50 cm (2 sztuki dziennie)- powyżej  85 cm zakaz zabierania z łowiska, przy czym okres ochronny trwa od 01.01 – 30.04,
 43. węgorz– 50 cm (1 sztuka dziennie)
 44. Sum- okres ochronny oraz ilościowy nie obowiązuje
 45. Maksymalny dzienny połów ryb takich jak: lin, szczupak i węgorz, nieobjętych wymiarami ochronnymi, wynosi 2 sztuki.
 46. Maksymalny łączny dzienny połów płoci, karpi, wzdręg, pstrągów oraz kleni wynosi 5 kg.
 47. W przypadku połowu innych ryb niż wymienione w pkt. 19 i 20, obowiązują ustawowe wymiary ochronne.
 48. Na Jeziorze występuje całkowity zakaz połowu jesiotra, sandacza oraz raka.
 49. Do połowu ryb użytych jako przynęty (żywca) można używać siatki (podrywki) o wymiarach nie większych jak 1m x 1m i wielkości oczek nie mniejszych niż 5 mm.
 50. Wędkarz może używać jako przynęty w metodzie na tzw. „żywca” lub „martwą rybkę” następujących gatunków ryb: płoć, karp, leszcz. Używanie takiej przynęty jest dopuszczalne jedynie w przypadku połowu nieprzekraczalnej ilości 10 sztuk ryb niewymiarowych oraz pod warunkiem posiadania przez wędkarza odpowiedniej wędki do takiego połowu.
 51. Uznaje się, że ryba wymiarowa, to taka, która jest dłuższa od wymiaru ochronnego.
 52. Jeżeli podczas połowu dojdzie do złowienia ryby będącej w okresie ochronnym, lub nie większej od wymiaru ochronnego, należy bezwzględnie odciąć żyłkę tuż przy pysku ryby i z ostrożnością wypuścić ją do wody.
 53. Ryba zahaczona poza obrębem głowy musi być bezwzględnie wypuszczona do wody. Do odhaczania ryb należy używać wypychacza lub kleszczy.
 54. Złowione ryby należy przechowywać w miękkich siatkach zanurzonych w wodzie.
 55. Czyszczenie ryb może odbywać się jedynie w miejscu do tego wyznaczonym na terenie Ośrodka.
 56. Do połowu można wykorzystywać jedynie sprzęt wodnego będącego własnością Ośrodka, na podstawie aktualnego cennika.
 57. Zabronione jest używanie silników spalinowych i elektrycznych do pływania łodzią po Jeziorze.
 58. Zabronione jest wpływanie sprzętem wodnym na roślinność wynurzoną, miejsca tarliskowe oraz między stanowiska wędkarskie.
 59. Łodzie z osprzętem należy zdawać w stanie czystym i nieuszkodzonym.
 60. Odłów ryb limitowanych należy odnotować z datą połowu na odwrocie licencji na wędkowanie niezwłocznie po złowieniu ryby.
 61. Ze złowionymi rybami należy się obchodzić w sposób delikatny i etyczny.
 62. Każdy wędkarz jest zobowiązany do przestrzegania następujących ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie środowiska oraz o rybactwie.
 63. Każdy wędkarz otrzymujący licencje na wędkowanie jak również wypożyczający sprzęt wodny zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
 64. Złamanie zasad określonych Regulaminem powoduje utratę licencji czy zakaz do wypożyczania sprzętu wodnego.
 65. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są również regulaminy określające zasady korzystania z poszczególnych atrakcji lub dodatkowych usług świadczonych przez Ośrodek oraz Regulamin Jeziora i Regulamin porządkowy Ośrodka.

Niniejszy Regulamin nie określa ogólnych zasad przestrzegania bezpieczeństwa i właściwego zachowania się na wodzie, gdyż wierzymy w rozwagę i kulturę osobistą korzystających z linii brzegowej czy sprzętu pływającego, co pozwoli uszanować spokój i ciszę innych, zarówno wędkujących jak i wypoczywających na terenie Ośrodka.