REGULAMIN PORZĄDKOWY

Drogi Gościu,

chcąc zapewnić wszystkim odwiedzającym nasz Ośrodek komfort oraz spokojny wypoczynek przygotowaliśmy zestaw reguł, do których stosowanie się pozwoli zagwarantować odpowiednie warunki do relaksu i spędzania wolnego czasu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz z góry dziękujemy za stosowanie się do jego zasad.

Życzymy miłego pobytu w naszym Ośrodku!

                                                                                                                                                         Zespół

Ośrodka Wypoczynkowego Bledzewo

 REGULAMIN PORZĄDOKOWY

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BLEDZEWO

§ 1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w Ośrodku Wypoczynkowym Bledzewo w Bledzewie.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, do której zawarcia zachodzi poprzez dokonanie formalności meldunkowych, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bledzewo w Bledzewie.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka oraz na stronie Ośrodka bledzewo.pl
 5. Tabliczki piktogramowe i informacyjne, a także inne regulaminy umieszczone na terenie Ośrodka i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Goście są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania.

§ 2

 1. Domki znajdujące się na Ośrodku są wynajmowane na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Zatrzymanie w Domku po godzinie 12:00 jest traktowane jak przedłużenie pobytu w danej dobie hotelowej. W przypadku opuszczenia domku przez Gościa po godzinie 12:00- naliczana jest opłata według obowiązującego cennika.
 4. Informacji na temat opłat za przedłużenie doby hotelowej udziela Recepcja Ośrodka.
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji Ośrodka jak najszybciej, a co najmniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku.
 6. Ośrodek uwzględni prośbę o przedłużenie pobytu w miarę możliwości dostępności wolnych domków. Ośrodek może nie uwzględnić prośby o przedłużenie pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Ośrodku w trakcie trwania pobytu, opłata za pobyt nie jest zwracana.

§ 3

 1. Zameldowanie w Ośrodku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Bledzewo.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej lub czytelne wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Ośrodek ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 3. Pobyt w Ośrodku rozpoczyna się po dokonaniu zapłaty całej ceny za pobyt z góry, nie później niż w dniu przyjazdu do Ośrodka.
 4. Rezerwacja zostanie potwierdzona po wpłacie zadatku w wysokości 30 % wartości rezerwacji. Zapłaty zadatku należy dokonać w ciągu 48 godzin od dnia jej dokonania, po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 5. Liczba Gości zameldowanych w domku nie może przekraczać ilości osób wynikających z typu domku. Przebywanie osób niezameldowanych w domku Gościa po godzinie 21:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób w domku. Dokwaterowanie takiej osoby będzie następowało według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w Recepcji o ile Ośrodek wyrazi zgodę na jego dalsze pozostawanie w domku a także będzie wiązało się z dodatkową opłatą w wysokości 500 zł za każdą osobę.
 6. Gość poprzez podpisanie rachunku zobowiązuje się do jego zapłaty. Wszelkie reklamacje związane z danym rachunkiem powinny być składane w siedzibie firmy świadczącej usługę, za którą wystawiono dany rachunek. Ośrodek nie jest stroną w przypadku reklamacji złożonej w sprawie usługi świadczonej przez inne podmioty, nawet jeśli Gość płaci za tę usługę w ramach pobytu w Ośrodku.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu Ośrodka lub w mieniu innych Gości albo spowodował szkodę na osobie Gościa, pracownika czy innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościom lub funkcjonowanie Ośrodka.
 8. Podczas meldunku Recepcja wydaje Gościowi klucze do domku. Każdy Gość ma obowiązek zwrócić klucze najpóźniej w chwili wymeldowania z domku.
 9. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka w godzinach od 7:00 do godziny 22:00. Po godzinie 21:00 na terenie Ośrodka nie mogą przebywać osoby niezameldowane.

§ 4

 1. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do bezzwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne szkody praz opuszczenia Ośrodka.

§ 5

 1. Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, wyłączyć kuchenki gazowe, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Goście Ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową dostępną w domku oraz na Recepcji i przestrzegania jej.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest używanie ognia otwartego, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych, a także innych substancji.
 4. Zabrania się wynoszenia wyposażenia domków poza domek.
 5. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej lub Policji.
 6. Grillowanie, a także rozpalanie ognisk może być wykonywane jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się grillowania i rozpalania ognisk przy domkach typu Kampinos i Mikołajek.
 7. Parkowanie pojazdów może odbywać się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych . W szczególności zabrania się parkować pojazdy w strefie lasu, przy domkach typu Kampinos i Mikołajek.
 8. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu oraz wyrobów tytoniowych jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczony. Złamanie powyższych zakazów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów sprzątania w wysokości 1000 zł.
 9. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w domkach i w ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia i nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 10. Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okna w domkach. Zabrania się siadania na barierkach tarasów.
 11. Wszyscy Goście Ośrodka podczas pobytu są zobowiązani do noszenia kolorowych opasek. Opaski te są zakładane przez pracowników Ośrodka podczas dokonywania formalności meldunkowych, lub przez pracownika Ochrony podczas wykupowania jednorazowego wstępu na Ośrodek. Jedna opaska jest przeznaczona dla jednej osoby. Nie można jej ściągać, a na prośbę personelu Ośrodka należy ją okazać. W przypadku zniszczenia się opaski należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie pracownikowi Recepcji, który w zamian za zniszczoną opaskę wyda Gościowi nową. W przypadku zgubienia opaski Gość może być obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. Opaskę należy zwrócić pracownikowi Recepcji po zakończeniu pobytu.
 12. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia, oraz opuszczenia Ośrodka.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
 14. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 15. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wynik działań dzieci.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.
 17. Ośrodek nie świadczy usług przechowywania rzeczy. W przypadku pozostawienia przez Gościa przedmiotów osobistego użytku, Ośrodek przechowa rzeczy przez 3 miesiące.
 18. Goście przebywający na domkach mogą za dodatkową opłatą wędkować na jeziorze, po przednim zapoznaniu się z Regulaminem wędkowania.
 19. Wypoczywający i Goście są uprawnieni do:
 • odpłatnego korzystania z wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego według cennika znajdującego się w Recepcji, po zapoznaniu się z Regulaminem wypożyczania sprzętu,
 • kąpieli w jeziorze jedynie w miejscu do tego wyznaczonym, po zapoznaniu się z regulaminem jeziora,
 1. Po zakończeniu pobytu Goście powinni opuszczając domek pozostawić go w takim stanie, w jakim go zastali (tj. zdjęta pościel, umyte naczynia, zamieciona podłoga oraz meble mają stać na swoim miejscu). Gość może opuścić Ośrodek po odbiorze domku przez pokojową oraz uiszczeniu opłat wynikających z użytkowania (prąd, braki w wyposażeniu, itd.).
 2. Przy dokonaniu rezerwacji od Gości pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł na poczet stanu czystości w domku, która jest rozliczana przy zdawaniu domku przez Gościa.
 3. Gościom na cały pobyt w Ośrodku pozostaje do dyspozycji jedna butla gazowa.

§ 6

 1. Ośrodek przyjmuje Gości wraz z ich pupilami- zwierzętami domowymi. Przyjęcie w Ośrodku zwierzęcia musi być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji domku. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Ośrodku wydaje dyrekcja Ośrodka.
 2. Cena za pobyt zwierzęcia w Ośrodku jest ustalana według cennika dostępnego na Recepcji.
 3. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, na plażę, oraz na plac zabaw dla dzieci.
 4. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich posłanie. Jeżeli pościel w domku, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli według aktualnych cen przedsiębiorstwa dostarczającego pościel dla Ośrodka.
 5. Właściciele zwierząt są zobowiązani do natychmiastowego sprzątania nieczystości pozostawione przez niego w Ośrodku.
 6. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w Ośrodku i niezakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych gości, bądź personelu Ośrodek zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia Ośrodka. Wszystkie szkody w imieniu Ośrodka, bądź w imieniu innych gości spowodowanych przez zwierzęta będą wyceniane przez Ośrodek, a ich kosztami będą obciążani właściciele.
 7. Zwierzęta powinny posiadać świadectwa aktualnych szczepień.

§ 7

 1. Gość wyraża zgodne na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Wypoczynkowy Bledzewo w Bledzewie dla celów niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, celów meldunkowych, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych Ośrodka. Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawy.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka jest P.U.H. Export- Import Adam Lipiński ul. Dworcowa 50 b, 09-200 Sierpc, NIP:7761002967
 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są również regulaminy określające zasady korzystania z poszczególnych atrakcji lub dodatkowych usług świadczonych przez Ośrodek.