REGULAMIN UŻYTKOWANIA JEZIORA

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z terenu znajdującego się wokół Jeziora Bledzewskiego oraz z wód Jeziora Bledzewskiego.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, do której zawarcia zachodzi poprzez dokonanie formalności meldunkowych, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku, a także poprzez dokonanie opłaty za wstęp na teren Ośrodka.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bledzewo w Bledzewie.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka oraz na stronie Ośrodka bledzewo.pl. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka ma obowiązek zapoznać się z obowiązującymi Regulaminami. Uznaje się, że każda osoba, która przebywa na terenie Ośrodka, zapoznała się ze wszystkimi Regulaminami Ośrodka oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 5. Tabliczki piktogramowe i informacyjne, a także inne regulaminy umieszczone na terenie Ośrodka i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Goście są zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania.

§ 2

 1. Korzystanie z Jeziora Bledzewskiego następuje na własną odpowiedzialność.
 2. Podmiot prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy Bledzewo, ani właściciel jeziora oraz terenu na którym znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy Bledzewo, ani żaden inny podmiot nie jest organizatorem kąpieliska oraz nie jest organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 3. Teren piaszczysty, bezpośrednio przylegający do linii brzegowej Jeziora Bledzewo jest dostępny w godzinach: 10:00 – 14:00 oraz 15:00 -18:00.
 4. Wody Jeziora Bledzewskiego są niestrzeżone. Zabrania się kąpieli w wodach Jeziora Bledzewskiego.
 5. Korzystanie z pomostu usytuowanego na wodach Jeziora Bledzewskiego jest dozwolone w godzinach: 10:00 – 14:00 oraz 15:00 -18:00.
 6. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie wskazanym w pkt 3 i 5 powyżej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 7. Zabrania się wstępu na teren wskazany w pkt 3 i 5 powyżej osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, napojów alkoholowych lub znajduje się pod wpływem środków odurzających.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z terenu wskazanego w pkt 3 i 5 powyżej zaleca się wzajemną obserwację oraz w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 9. Na terenie wskazanym w pkt 3 i 5 powyżej obowiązuje:
 10. zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
 11. zakaz palenia wyrobów tytoniowych,
 12. zakaz wyprowadzania psów oraz innych zwierząt,
 13. zakaz jazdy rowerami,
 14. zakaz skoków z pomostu i barierek,
 15. zakaz biegania po pomoście,
 16. zakaz zaśmiecania i brudzenia terenu piaszczystego, wód Jeziora oraz pomostu,
 17. zakaz wszczynania fałszywych alarmów oraz zakłócania spokoju i wypoczynku innym gościom,
 18. zakaz siadania i stawania na barierkach pomostu,
 19. zakaz wrzucania przedmiotów do wód Jeziora,
 20. zakaz rozpalania ogniska i grilla.
 21. Zabrania się naruszania i uszkadzania linii brzegowej.
 22. Zabrania się niszczenia flory i fauny Jeziora Bledzewskiego.
 23. Zabrania się korzystania z wód Jeziora Bledzewskiego na własnym sprzęcie wodnym.
 24. Zbliżanie się do linii brzegowej Jeziora Bledzewskiego po zachodzie słońca i korzystanie z wód Jeziora po zachodzie słońca jest bezwzględnie zakazane z przyczyn bezpieczeństwa.
 25. Na osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów Ośrodka Wypoczynkowego Bledzewo, podmiot prowadzący Ośrodek jak i właściciel terenu Ośrodka może nałożyć karę administracyjną w wysokości 500 zł za każde naruszenie, a także może usunąć takie osoby z terenu Ośrodka.
 26. Wędkowanie na Jeziorze Bledzewskim zostało uregulowane w Regulaminie połowów dostępnym na stronie internetowej bledzewo.pl oraz w Recepcji Ośrodka.
 27. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są również regulaminy określające zasady korzystania z poszczególnych atrakcji lub dodatkowych usług świadczonych przez Ośrodek.

Niniejszy REGULAMIN nie określa ogólnych zasad przestrzegania bezpieczeństwa i właściwego zachowania się na wodzie, gdyż wierzymy w rozwagę i kulturę osobistą korzystających z kąpieliska czy sprzętu pływającego co pozwoli uszanować spokój i ciszę innych, zarówno wędkujących jak i wypoczywających na terenie ośrodka.